Regulamin Cmentarzy Parafialnych

Regulamin Cmentarzy Parafialnych

1. Cmentarze są własnością Parafii w Gieczu i Grodziszczku. Służą do grzebania ciał zmarłych, wyrażenia pamięci i czci do zmarłych, modlitwie za nich; jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2. Administratorem cmentarza jest proboszcz parafii.

3. Przebywanie na terenie cmentarza po zmroku oraz podczas silnych wiatrów jest zabronione.

4. Za pochówki na cmentarzu oraz ustawienie każdorazowo pomnika oraz wjazd samochodów, pobierane są opłaty.

5. Należy uzyskać zgodę administratora na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.; ekshumację zwłok, ustawienie pomnika, remont, naprawę, bądź wymianę płyty, tablicy czy pomnika.

6. Osoba przez opłatę za grób nie nabiera praw własności opłaconego miejsca, lecz staje się jedynie użytkownikiem.

7. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat.

8. Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku prawny opiekun grobu zobowiązany jest zgłosić – na sześć miesięcy przed wygaśnięciem prolongaty – w biurze parafialnym zamiar kontynuowania opieki i opłacić „pokładne”. Osobie, które mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła obowiązującej opłaty „pokładnego”, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez administratora cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzał grób i utrzymywał go w należytym stanie /Ustawa „O cmentarzach i chowaniu zmarłych” Dz. U. Nr 23 poz. 295 z dnia 2.03.2000r./ „Pokładne” można przedłużyć na minimum 10 lat.

9. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu.

10. Każdy grób musi mieć przynajmniej tabliczkę informacyjną, kto w nim spoczywa.

11. Na grobach można ustawiać nagrobki, jednakże przed przystąpieniem do realizacji tej inwestycji należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii z rysunkiem i wymiarami zewnętrznymi nagrobka.

12. Prace przy nagrobku należy tak wykonywać, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Inwestor dba też o uprzątnięcie miejsca po wykonaniu pracy. Pozostałości po starych rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza.

13. ZABRANIA się;
– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza,
– wprowadzania zwierząt, zanieczyszczania cmentarza,
– samodzielnego usuwania drzew i krzewów,
– wjeżdżania na teren cmentarza pojazdami jednośladowymi,
– palenia papierosów i picia alkoholu i hałasowania,
– stawiania ławek, układania kostki brukowej, kamyszków oraz sadzenia krzewów przy grobach.

14. Osoby korzystające z terenu cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

15. Odpady i śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonym na ten cel miejscu.

16. Cmentarz jest ubezpieczony przez parafię w zakresie OC. Nie dotyczy to ubezpieczenia nagrobków lub grobów murowanych, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od dewastacji, kradzieży lub innych przyczyn.

17. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane przez administratora cmentarza.

Podstawowymi normami prawnymi dla obowiązującego regulaminu są:

• Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych z późniejszymi zmianami.
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z 20.10.1972 r. w sprawie urządzania cmentarza , prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych.
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 01.08.2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów.
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
• Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską dnia 28.07.1993 r.
• Statuty Archidiecezji Poznańskiej z dnia 01.01.2009

Aneks do regulaminu cmentarza

Po 20 latach od dnia ostatniego pochówku prawny opiekun grobu zobowiązany jest zgłosić – na sześć miesięcy przed wygaśnięciem prolongaty – w biurze parafialnym zamiar kontynuowania opieki i opłacić „pokładne”. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżeń i nie wniosła obowiązującej opłaty „pokładnego”, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzał grób i utrzymywał go w należytym stanie.

Parafia jako zarządca cmentarza w oparciu o ustawę z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23 z 2000 r., poz. 295 ze zmianami) likwiduje groby niepłacone, bądź przeznacza na pochówek innych osób, tj. takich grobów, w których pochówku dokonano ponad 20 laty, a dysponent grobu nie zawarł z parafią odrębnej umowy, przedłużającej termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania.

Z chwilą likwidacji grobów – jeśli są nagrobki – ich elementy przechodzą na własność parafii jako mienie porzucone.

Sprawy związane z cmentarzem załatwiamy w biurze parafialnym po Mszy św. wieczornej od wtorku do piątku.